Informace o zpracování osobních údajů

Sociálně-vzdělávací centrum FunFárum – nauč se pobav, jehož provozovatelem je Simona Racková, trvalé bydliště na adrese Milady Horákové 201/119 (dále jako “FunFárum“), jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů s ohledem na Všeobecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“).

Cílem dokumentu je poskytnout vám informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout a kde můžete získat informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme.

 

Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?

Osobní údaje týkající se studentů a zákonných zástupců

Zpracováváme osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • identifikační údaje: jméno a příjmení studenta, datum narození studenta, v případě nezletilých studentů jméno a příjmení zákonného zástupce
 • kontaktní údaje: adresa bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, telefon, emailová adresa,
 • fotografie nebo videozáznam studenta pro marketingové a propagační účely (na základě souhlasu),
 • další osobní údaje: hodnocení úrovně znalostí studenta, číslo bankovního účtu, platební údaje, číslo zákaznického účtu, a další osobní údaje plynoucí z konkrétní smlouvy/přihlášky či ze zákona.

Osobní údaje, které zpracováváme s vaším souhlasem, jsou uvedeny v souhlasu se zpracováním osobních údajů, který nám můžete udělit.

Osobní údaje týkající se smluvních pracovníků a uchazečů o spolupráci

Zpracováváme osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • identifikační údaje: jméno a příjmení, datum narození,
 • kontaktní údaje: adresa bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, telefon, emailová adresa,
 • fotografie spolupracovníka
 • údaje poskytnuté v rámci zaslaného životopisu (dosažené vzdělání, dosavadní odborná praxe apod.),
 • další osobní údaje: číslo bankovního účtu, platební údaje, číslo zákaznického účtu, a další osobní údaje plynoucí z konkrétní smlouvy či ze zákona (pouze pro smluvní pracovníky).

Osobní údaje získáváme především od vás, zejména při uzavírání dohody o spolupráci.

 

Jak vaše osobní údaje využíváme?

Osobní údaje týkající se studentů a zákonných zástupců

Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme pouze za stanoveným účelem a využíváme je zejména pro:

 • plnění smlouvy a poskytování služeb (poskytování jazykových a jiných kurzů a seminářů),
 • komunikaci s vámi,
 • informování o změnách a novinkách v nabídce kurzů (oprávněný zájem),
 • umožnění přístupu do rezervačního systému,
 • splnění právní povinnosti,
 • účetní a daňové účely,
 • vedení zákaznické evidence,
 • marketingové a propagační účely (na základě výslovného souhlasu).

Osobní údaje týkající se smluvních pracovníků a uchazečů o spolupráci

Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme pouze za stanoveným účelem a využíváme je zejména pro:

 • plnění pracovně právních povinností,
 • umožnění přístupu do informačních systémů FunFárum,
 • nábor a výběr spolupracovníka

Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány.

Komu poskytujeme vaše osobní údaje?

Osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů.

 

Jaká jsou vaše práva?

V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte:

 • právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak používáme Vaše osobní údaje a jaká jsou vaše práva (k tomu slouží i tento dokument),
 • právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním ze strany sociálně-vzdělávacího centra FunFárum,
 • právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů,
 • právo na vymazání vašich osobních údajů, především pokud (a) již nejsou dále potřebné pro další zpracování; (b) jste odvolali svůj souhlas k jejich zpracování; (c) jste oprávněně namítali vůči jejich zpracování; (d) byly zpracovány nezákonně; nebo (e) musejí být vymazány podle právních předpisů,
 • právo na omezení zpracování vašich osobních údajů, pokud (a) napadnete správnost osobních údajů po dobu, dokud neověříme jejich správnost; (b) zpracování je protizákonné; (c) je už nepotřebujeme, ale údaje potřebujete vy pro účely uplatnění vašich právních nároků nebo (d) namítáte proti jejich zpracování po dobu, dokud neověříme, zda naše oprávněné důvody převažují nad vašimi zájmy,
 • právo podat námitky proti zpracovávání vašich osobních údajů v případě, že je zpracováváme (a) pro účely přímého marketingu nebo (b) pro účely našich oprávněných zájmů,
 • právo získat své osobní údaje a přenést je k jinému poskytovateli služeb,
 • právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů,
 • právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Jak chráníme vaše osobní údaje?

Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti vašich osobních údajů, která je pro nás velmi důležitá, využíváme technická a organizační opatření zejména na ochranu před neoprávněným přístupem k údajům a jejich zneužitím a zajištění bezpečnosti našich IT systémů.

 

Potřebujete další pomoc?

Pokud máte otázky ohledně zpracování vašich osobních údajů nebo potřebujete jakoukoliv jinou související pomoc, obraťte se, prosím, na odpovědnou osobu sociálně-vzdělávacího centra FunFárum pro oblast ochrany osobních údajů, a to telefonicky na tel. č.: +420 725 740 628 , elektronicky na adrese simona.rackova@funfarum.cz nebo písemně na adrese Milady Horákové 201/119, Praha 6 – Hradčany.